POLITYKA PRYWATNOŚCI Stowarzyszenia Wroclove Sport

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów o ochronię danych osobowych, jest Stowarzyszenie Wroclove Sport, ul. Szparagowa 1/3, 52-311 Wrocław.

Ponadto współadministratorami danych osobowych udostępnianych w naszych mediach społecznościowych są właściciele platform społecznościowych Facebook, Instagram, YouTube i Twitter.

2. Zasady bezpieczeństwa

Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenia bezprawnemu przetwarzaniu danych. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 • dokładne i aktualne,
 • nieprzechowywane dłużej niż to konieczne,
 • bezpiecznie przechowywane.

3. Czy musisz podawać swoje dane osobowe?

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Stowarzyszenie Wroclove Sport z wymogów prawa. Oznacza to, że chcąc skorzystać z usług oferowanych przez Stowarzyszenie Wroclove Sport (m.in. w ramach organizacji wydarzeń sportowych, itp.) lub aby zostać jego pracownikiem/współpracownikiem, musisz podać swoje dane osobowe. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Stowarzyszenie Wroclove Sport w celach marketingowych – otrzymywanie zaproszeń na wydarzenia, otrzymywanie newslettera) podanie danych jest dobrowolne.

4. Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Realizując swoje funkcje statutowe przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

Rekrutacja pracowników

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy w szczególności art. 22(1) § 1. Do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy w szczególności art. 22(1) § 1 Nie dłużej niż̇ rok od zakończenia rekrutacji.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy.

Obsługa korespondencjii

Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów.

Monitoring na terenie administratora danych w celach podniesienie bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji

Art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO Nagrania obrazu przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba że nagranie stanowi dowód w postępowaniu, wówczas do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub do czasu wniesienia sprzeciwu.

Zawarcie i wykonanie umowy z klientem lub kontrahentem

art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat.

Archiwizowanie dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO Przez okresy wskazane przepisami prawa.

Prowadzenie działań marketingowych

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO Do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu.

Udostępnianie materiałów

Art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO Przez okres 2 lat.

Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi

art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO Przez czas trwania postepowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postepowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.

5. Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością będziemy ujawniać Twoje dane osobowe następującym podmiotom:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie,
  w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów informatycznych wspierających naszą działalność, podmiotom audytującym naszą działalność lub podmiotom współpracującym z Stowarzyszenie Wroclove Sport w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Stowarzyszenie Wroclove Sport i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami,
 • bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • firmom spedycyjnym w celu realizacji usług,
 • dostawcom usług płatniczych (dostawcy usług płatniczych zbierają dane we własnym zakresie, jeśli utworzysz tam konto. W takim przypadku podczas zamawiania należy zalogować́ się do dostawcy usług płatniczych wraz z danymi dostępu. W tym zakresie zastosowanie ma oświadczenie o ochronie danych odpowiedniego dostawcy usług płatniczych). Przekazanie danych osobowych do tej firmy odbywa się wyłącznie w zakresie konieczności realizacji umowy sprzedaży.

6. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Wroclove Sport, przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą, są dostępne w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

7. Przekazywanie danych do państw trzecich

Administrator danych zastrzega sobie, że może przekazać lub udostępnić Twoje dane osobowe do państw trzecich w przypadku, gdy:

 • użytkownik wyrazi na to zgodę lub
 • będzie to uzasadnione przepisami prawa lub
 • będzie to niezbędne w celu świadczenia usług,
 • będzie to związane z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.

8. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

9. Informacja dotycząca wykorzystywania plików cookies

1. Administrator danych wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania treści strony do użytkownika, np. pokazując mu produkty sklepu, którymi wcześniej się interesował. Podczas wizyty, logowania oraz użytkowania serwisu system przetwarza dane klienta, takie jak: IP, kraj połączenia, indywidualne ID reklamowe Google. System je zapamiętuje. 


2. Ograniczenie lub wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookies nie ma wpływu na jakość jej przeglądania. Może natomiast skutkować w prezentacji niedopasowanych treści do preferencji użytkownika.

10. Jak usunąć lub wyłączyć obsługę plików cookies?

Za obsługę (w tym usuwanie) plików cookies odpowiedzialna jest przeglądarka internetowa. To w jej ustawieniach należy dokonać́ niezbędnych zmian. Procedura działania może się różnic w zależności od wykorzystywanej przeglądarki. Po więcej technicznych informacji prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi instrukcjami dla danych przeglądarek.

No Internet Connection